...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przygotowali świąteczne paczki, w których znalazły się innymi artykuły spożywcze o długim terminie przydatności, wędlina oraz słodycze.

Przygotowano 32 paczki, w szczególności dla osób starszych i samotnych.

Świąteczna pomoc była możliwa dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu sponsorów:

 1. Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy
 2. Panu Mirosławowi Topyle – MAT PPHU Sp. J., Pałecznica Kolonia 11B
 3. Panu Markowi Woźniakowi – Opał i Nawozy Tarło Kolonia 54A
 4. Panu Jakubowi Gregule – Sklep spożywczo-przemysłowy Tarło 75
 5. Pani Agnieszce Wróbel – Sklep spożywczo-przemysłowy Górka Lubartowska 44.

Do paczek dołączono świąteczne życzenia od Pana Marka Kubika Wójta Gminy Niedźwiada, Pana Tomasza Wiącka – Przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiada oraz Pani Iwony Cholewy – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Tradycja przygotowywania świątecznych paczek żywnościowych jest kontynuowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie już od 10-ciu lat.

 

 

 

 

          W związku okresem zimowym oraz ostrzeżeniami dotyczącymi silnego mrozu i intensywnych opadów śniegu Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o czujność i wrażliwość wobec osób potrzebujących, w podeszłym wieku, samotnych i   niepełnosprawnych.

Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia ale i życia.

Na zamarznięcie w szczególności narażone są osoby spożywające alkohol.

Nie pozostańmy obojętni!

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, sygnały te prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, tel. 81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon interwencyjny 987 (dostępny całodobowo), na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia, jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

           Dane o adresach najbliższych placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym – schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej oraz punktów pomocy doraźnej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.lublin.uw.gov.pl Urząd – Wydziały - Wydział Polityki Społecznej - Wsparcie osób bezdomnych - Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia woj. lubelskie.

 

         Liczymy, że pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca wszystkich służb pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

                                                      Iwona Cholewa

                                                       /-/

                                                         Kierownik

                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w  Niedźwiadzie

 

 

W dniu 18 października br. roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej
Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza KDR
Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony) składa przedsiębiorstwu energetycznemu, wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione):
• oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego,
• składając oświadczenie posiadacz KDR, podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Termin złożenia oświadczenia dotyczącego limitu 3 MWh.

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego w dniu wejścia w życie ww. ustawy Kartę Dużej Rodziny oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie składa się na piśmie lub w postaci elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Do pobrania:

Oświadczenie PGE >>>>

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców, że Gmina Niedźwiada uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus.
W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie celem odebrania skierowania.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł na osobę w rodzinie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że mieszkańcy Gminy Niedźwiada mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.
Wniosek może złożyć osoba fizyczna:
• mieszkająca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Niedźwiada,
• wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego i nie dokonywał dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tona.

Wniosek do pobrania >>>>>

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuję, że dnia 21 września 2022 r. w godzinach 12.00- 14.00 w budynku wielofunkcyjnym Niedźwiada Kolonia 42 A w ramach Działań Towarzyszących Finansowanych dla beneficjentów korzystających z POPŻ 2014-2020- Podprogram 2021 zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne, które poprowadzi dietetyk.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-  dla uczniów szkół do 15 września 2022 r.

- dla słuchaczy kolegiów do 17 października 2022  r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł.


Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Niedźwiada,

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń / oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA 2022 r.).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium 2022 >>>

Obowiązek informacyjny stypendium >>>

 

 

 

 

Informujemy, że od  17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie do 30 listopada 2022 r., można je składać:

- drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
- tradycyjnie (papierowo): osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada lub pocztą.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego można pobrać w :

• Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada,

• na stronie internetowej OPS w Niedźwiadzie  (www.ops.niedzwiada.pl), tel. 81 85 12220 lub 667 547 174 Wniosek o dodatek węglowy

• na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Wakacyjne korepetycje dla Ukraińców - czyli inicjatywa stwarzająca okazję do korzystania z bezpłatnych, korepetycji on-line między innymi języka polskiego w czasie letniej przerwy od zajęć szkolnych.

 

Akcja opiera się na bezpłatnym udostępnieniu serwisu do korepetycji on-line Tutors.live osobom chcącym udzielać pro bono korepetycji. Platforma pozwala na udzielanie korepetycji indywidualnych oraz grupowych. Mogą to być korepetycje z języka polskiego i innych przedmiotów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy. 

 

Osoby, które będą chciały z takiej pomocy skorzystać, nie zapłacą ani złotówki. Wystarczy, że się zarejestrują i zarezerwują bezpłatną lekcję w dogodnym terminie.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem korepetycji pro bono do rejestracji jako korepetytorzy w Tutors.live i do zamieszczania ogłoszeń wraz z terminarzem takich lekcji.

 

Wszystkie szczegóły akcji dostępne są na stronie:
https://tutors.live/pl/wakacyjne-korepetycje-dla-ukrainy

 

Ukraińska wersja serwisu Tutors.live jest  aktualnie w przygotowaniu. Do czasu jej premiery w celu przetłumaczenia platformy na język ukraiński można skorzystać np. z translatora Google.