...

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie

Przewidywany okres zatrudnienia: sierpień-grudzień 2018 r.

Wymagania: asystentem rodziny może być osoba, która spełniania warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności posiada:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. posiada pełną zdolności do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych.

Nowe wnioski należy składać od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej, natomiast drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. na okres świadczeniowy 2018/2019 dotyczące ustalenia prawa do:

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

świadczenia wychowawczego 500+

świadczenia dobry start 300+

funduszu alimentacyjnego

Wnioski można składać :

1. Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada-Kolonia 42A

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Proszę przygotować numery PESEL całej rodziny oraz numer konta bankowego.

Konieczna jest znajomość nazwy i adresu szkoły do której uczęszcza dane dziecko.

2. Za pomocą e-wniosków (Empatia, PUE-ZUS, Bankowość Elektroniczna, ePUAP)

3. Za pośrednictwem poczty, na papierowym formularzu wniosku przesłanego na adres OPS w Niedźwiadzie, Niedźwiada-Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada.

Wymagane dokumenty (nie dotyczy świadczenia 300+ oraz świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko) :

- PITy 11 za 2017 rok

- świadectwa pracy z okresu od 01.01.2017 r. do chwili obecnej

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za drugi miesiąc zatrudnienia (dot. zatrudnienia po 01.01.2018 r.)

- zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2017 r.

- inne dokumenty o sytuacji dochodowej rodziny, np.:

-- zaświadczenie Biura Oświaty o stypendium szkolnym za 2017 r.

-- kwota stypendium socjalnego z uczelni za 2017 r.

-- zaświadczenie o stażu EFS ( + kwota styp. stażowego za 2017 r.)

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

- wyrok alimentacyjny na dziecko/dzieci

- wysokość dochodów za 2017 r. uzyskanych poza granicami Polski

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych i inne oświadczenia/zaświadczenia dokumentujące sytuację dochodową.

Wymagane załączniki są uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny i niezbędne tylko w zakresie, jaki dotyczy konkretne osoby.

Przelicznik dochodowy z gospodarstwa rolnego podawany jest ok. 25 września i dopiero po tym obwieszczeniu jest możliwe rozpatrywanie wniosków rodzin posiadających ziemię.

W dniu 1 czerwca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – ich przyjmowanie rozpocznie się od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada.

 Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego, dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie nie przysługuje studentom i uczniom szkół dla dorosłych, szkół policealnych.

 • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”? należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 • Gdzie złożyć wniosek?Wnioski o świadczenie będą przyjmowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”, właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

 • Kiedy złożyć wniosek?Wniosek będzie można składać od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), a już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały
  2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 • Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, adres siedziby: Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada, dane kontaktowe: tel. 81 8512220, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych;
- każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
- odbiorcą danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Niedźwiada, podmioty realizujące na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Niedźwiada, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
- mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach okreśolnych w rozdziale III RODO;
- mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
- jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);