Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Ostatnie wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ z bieżącego okresu będą realizowane we wrześniu 2017 r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od października 2017 r. należy złożyć kolejny wniosek. Przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się ze względu na miejsce zamieszkania.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorców o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń (np. zmiana pracodawcy lub formy zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby osób w rodzinie).

Informujemy, że od 3 lipca 2017r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (200 % wynosi  1268 zł)
 • dla osoby w rodzinie 514 zł  (200% wynosi 1028 zł)

Planowany skład zestawu artykułów spożywczych do wydania w okresie sierpień 2017 r. - czerwiec 2018 r.: makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, kasza gryczana, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraki, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier, olej.

Działania w zakresie włączenia społecznego:

 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty dietetyczne,
 • warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przypomina, że 30 września skończy się pierwszy okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie 500+ od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Nowe wnioski należy składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy - od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie). Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Do wniosku trzeba dołączyć: 

 •  oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 •  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 •  oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
 •  dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 •  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 •  w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce.

Inne świadczenia dla rodzin, a program 500 plus

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z ustawą, świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Marszałek zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE funkcjonuje w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej  ePUAP.