Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-07-19

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony,
 • kontrast czarno-biały,
 • kontrast czarno-żółty,
 • kontrast zółto-czarny,
 • szerokość standardowa strony,
 • szerokość maksymalna strony,
 • powiększanie tekstu,
 • zmniejszanie tekstu,
 • podstrona z informacja jak uzyskać pomoc dla niedosłyszących,
 • formularz kontaktowy,
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818512220. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w budynku wielofunkcyjnym Niedźwiadzie Kolonii.
 • Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie prowadzi jedno wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak winy i platformy dla wózków.
 • Toalety w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym – brak oznaczeń.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – brak.
 • Przed budynkiem brak parkingu z oznaczeniem miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak informacji