Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-  dla uczniów szkół do 15 września 2022 r.

- dla słuchaczy kolegiów do 17 października 2022  r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł.


Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniowi klasy zerowej,
  • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Niedźwiada,

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń / oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA 2022 r.).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium 2022 >>>

Obowiązek informacyjny stypendium >>>