Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców, że Gmina Niedźwiada uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus.
W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie celem odebrania skierowania.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł na osobę w rodzinie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).