Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Niedźwiada zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością i spełniające warunki Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest do:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie swoich potrzeb w OPS w Niedźwiadzie do dnia 8 września 2023 r. druku zapotrzebowania. Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia takiej deklaracji proszone są o  kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod numerem telefonu 81 85 122 20  lub 667 547 174  w godz. od 8.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Niedźwiada.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Niedźwiada środków finansowych na realizację Programu.

 

 Druk do pobrania: >>>> (.pdf)

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl