Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Niedźwiada zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej i spełniające warunki Programu.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w OPS w Niedźwiadzie do dn. 14 listopada 2023r. druku zapotrzebowania. Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia takiej deklaracji proszone są o pilny kontakt telefoniczny z OPS pod numerem telefonu 81 851 22 20 w godz. od 8.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Niedźwiada.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Niedźwiada środków finansowych na realizację Programu.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

DRUK ZAPOTRZEBOWANIA >>>>