Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
oraz podział zadań określa Regulamin Organizacyjny. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji. Wykonują swoje obowiązki stosownie do potrzeb mieszkańców gminy - zarówno indywidualnych jak i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej – w oparciu o obowiązujące w Ośrodku procedury a także przepisy prawa.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zatrudnionych jest ogółem - 8 osób/8 etatów

 • kierownik ośrodka - 1 osoba,

 • główny księgowy – 1 osoba,

 • pracownicy socjalni – 3 osoby,

 • inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 osoba,

 • inspektor ds. świadczeń wychowawczych – 1 osoba,

 • inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 osoba.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1769 ze zm.).

Oprócz zadań wynikających z ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności z:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.),

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2092 ze zm.),

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.),

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.),

 

...

 

...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie jest jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny na terenie gminy Niedźwiada.

W dniu 29 grudnia 2016 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), Rada Gminy Niedźwiada przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Niedźwiada na lata 2016-2020

Uchwała wraz załącznikiem znajduje się na stronie BIP gminy pod adresem https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że na terenie Gminy Niedźwiada realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • policji;

 • oświaty;

 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zarządzeniem Nr OS.0050.1.2012 Wójta Niedźwiada z dnia 10 stycznia 2012 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:

 1. Renata Olszta – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie,

 2. Ilona Kozłowska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej Niedźwiadzie,

 3. Renata Pyła – pielęgniarka środowiskowo – rodzinna NZOZ w Niedźwiadzie,

 4. Daniel Jakubas – kierownik Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim,

 5. Anna Zbiciak – kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Lubartowie,

 6. Agnieszka Marzec – pedagog Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Niedźwiadzie,

 7. Zdzisława Pietrzela – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiadzie.

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Niedźwiada a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.