Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • policji;

 • oświaty;

 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zarządzeniem Nr OS.0050.1.2012 Wójta Niedźwiada z dnia 10 stycznia 2012 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:

 1. Renata Olszta – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie,

 2. Ilona Kozłowska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej Niedźwiadzie,

 3. Renata Pyła – pielęgniarka środowiskowo – rodzinna NZOZ w Niedźwiadzie,

 4. Daniel Jakubas – kierownik Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim,

 5. Anna Zbiciak – kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Lubartowie,

 6. Agnieszka Marzec – pedagog Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Niedźwiadzie,

 7. Zdzisława Pietrzela – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiadzie.

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Niedźwiada a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.