Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
oraz podział zadań określa Regulamin Organizacyjny. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji. Wykonują swoje obowiązki stosownie do potrzeb mieszkańców gminy - zarówno indywidualnych jak i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej – w oparciu o obowiązujące w Ośrodku procedury a także przepisy prawa.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zatrudnionych jest ogółem - 8 osób/8 etatów

 • kierownik ośrodka - 1 osoba,

 • główny księgowy – 1 osoba,

 • pracownicy socjalni – 3 osoby,

 • inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 osoba,

 • inspektor ds. świadczeń wychowawczych – 1 osoba,

 • inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 osoba.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1769 ze zm.).

Oprócz zadań wynikających z ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności z:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.),

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2092 ze zm.),

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.),

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.),

 

...

 

...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie jest jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny na terenie gminy Niedźwiada.