Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że na terenie Gminy Niedźwiada realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją realizującą podprogram na terenie Gminy Niedźwiada jest Ośrodek Pomocy Społecznej w  Niedźwiadzie, którego zadaniem jest prowadzenie kwalifikacji osób uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy (spełniających kryteria określone w Podprogramie) oraz dystrybucja paczek żywnościowych.

Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ w roku 2016 mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z  pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi wytycznymi z dnia 28 grudnia 2016 roku, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany w kwalifikowaniu osób potrzebujących. Podwyższeniu uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Programu wynoszą 200% kryterium, tj. :

  • - 1 268 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
  • - 1 028 zł netto dla osoby w rodzinie 

W ramach programu będą także realizowane działania na rzecz włączenia społecznego m.in.

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i  wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie nr tel.  (81) 851 22 20.