W dniu 29 grudnia 2016 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), Rada Gminy Niedźwiada przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Niedźwiada na lata 2016-2020

Uchwała wraz załącznikiem znajduje się na stronie BIP gminy pod adresem https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl