...

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkami temperatur, które niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób, zwracamy się do mieszkańców Gminy Niedźwiada z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób potrzebujących pomocy. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w sposób szczególny dotykają bezdomnych, osoby samotne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, niezaradne życiowo oraz zamieszkujące w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. 

Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

            Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

            Liczymy, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców naszej gminy, pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca służb, podejmowanie działań profilaktycznych jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Nie pozostańmy obojętni!

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:

 

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada - Kolonia 42 A, tel. 81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada - Kolonia 43, tel. 81 851 20 04,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (dostępny całodobowo).

 

            Dane o adresach najbliższych placówek noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/ w zakładce Rejestry, Ewidencje, Archiwa.

           

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

                          

                              Kierownik                                                                                 Wójt

       Ośrodka Pomocy Społecznej w  Niedźwiadzie                                    Gminy Niedźwiada

                                     (-)                                                                                      (-)

                           Iwona Cholewa                                                                 Marek Kubik

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Niedźwiada zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej i spełniające warunki Programu.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w OPS w Niedźwiadzie do dn. 14 listopada 2023r. druku zapotrzebowania. Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia takiej deklaracji proszone są o pilny kontakt telefoniczny z OPS pod numerem telefonu 81 851 22 20 w godz. od 8.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Niedźwiada.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Niedźwiada środków finansowych na realizację Programu.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

DRUK ZAPOTRZEBOWANIA >>>>

 

 

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuję, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.  Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego, tzw. działaniach towarzyszących.

            Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego, czyli:
-1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 wyżej przywołanej ustawy.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada celem uzyskania skierowania.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, jest to dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej

 

Strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowana do Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

lub

https://www.fepz.gov.pl

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Niedźwiada zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością i spełniające warunki Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest do:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie swoich potrzeb w OPS w Niedźwiadzie do dnia 8 września 2023 r. druku zapotrzebowania. Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia takiej deklaracji proszone są o  kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod numerem telefonu 81 85 122 20  lub 667 547 174  w godz. od 8.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Niedźwiada.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Niedźwiada środków finansowych na realizację Programu.

 

 Druk do pobrania: >>>> (.pdf)

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuję, że dnia 26  lipca 2023 r. w godzinach 9.30- 11.30 w budynku wielofunkcyjnym Niedźwiada Kolonia 42 A w ramach Działań Towarzyszących Finansowanych dla beneficjentów korzystających z POPŻ 2014-2020- Podprogram 2021- PLUS zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne związane z niemarnowaniem żywności oraz profilaktyką zdrowotną,  które poprowadzi dietetyk.

Serdecznie zapraszamy.

 

          Zapraszamy do udziału w Grze miejskiej „PRZYGODA Z TATĄ”, która odbędzie się w Lublinie na terenie starego miasta w dniu 18 czerwca 2023 i jest organizowana na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na zakończenie przewidziano piknik rodzinny na terenie Parku przy Centrum Kultury w Lublinie obok placu Lecha Kaczyńskiego. Gra jest skierowana do drużyn rodzinnych, w których kapitanem będzie TATO.

 

Szczegółowe informacje o Grze miejskiej „Przygoda z Tatą” znajdują się na stronie realizatora Programu >>>

 

Formularz zgłoszeniowy >>>

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przygotowali świąteczne paczki, w których znalazły się innymi artykuły spożywcze o długim terminie przydatności, wędlina oraz słodycze.

Przygotowano 32 paczki, w szczególności dla osób starszych i samotnych.

Świąteczna pomoc była możliwa dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu sponsorów:

 1. Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy
 2. Panu Mirosławowi Topyle – MAT PPHU Sp. J., Pałecznica Kolonia 11B
 3. Panu Markowi Woźniakowi – Opał i Nawozy Tarło Kolonia 54A
 4. Panu Jakubowi Gregule – Sklep spożywczo-przemysłowy Tarło 75
 5. Pani Agnieszce Wróbel – Sklep spożywczo-przemysłowy Górka Lubartowska 44.

Do paczek dołączono świąteczne życzenia od Pana Marka Kubika Wójta Gminy Niedźwiada, Pana Tomasza Wiącka – Przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiada oraz Pani Iwony Cholewy – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Tradycja przygotowywania świątecznych paczek żywnościowych jest kontynuowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie już od 10-ciu lat.

 

 

 

 

          W związku okresem zimowym oraz ostrzeżeniami dotyczącymi silnego mrozu i intensywnych opadów śniegu Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o czujność i wrażliwość wobec osób potrzebujących, w podeszłym wieku, samotnych i   niepełnosprawnych.

Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia ale i życia.

Na zamarznięcie w szczególności narażone są osoby spożywające alkohol.

Nie pozostańmy obojętni!

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, sygnały te prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, tel. 81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon interwencyjny 987 (dostępny całodobowo), na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia, jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

           Dane o adresach najbliższych placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym – schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej oraz punktów pomocy doraźnej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.lublin.uw.gov.pl Urząd – Wydziały - Wydział Polityki Społecznej - Wsparcie osób bezdomnych - Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia woj. lubelskie.

 

         Liczymy, że pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca wszystkich służb pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

                                                      Iwona Cholewa

                                                       /-/

                                                         Kierownik

                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w  Niedźwiadzie

 

 

W dniu 18 października br. roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej
Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza KDR
Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony) składa przedsiębiorstwu energetycznemu, wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione):
• oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego,
• składając oświadczenie posiadacz KDR, podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Termin złożenia oświadczenia dotyczącego limitu 3 MWh.

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego w dniu wejścia w życie ww. ustawy Kartę Dużej Rodziny oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie składa się na piśmie lub w postaci elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Do pobrania:

Oświadczenie PGE >>>>

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców, że Gmina Niedźwiada uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus.
W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie celem odebrania skierowania.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł na osobę w rodzinie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).