...

W dniu 18 października br. roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej
Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza KDR
Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony) składa przedsiębiorstwu energetycznemu, wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione):
• oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego,
• składając oświadczenie posiadacz KDR, podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Termin złożenia oświadczenia dotyczącego limitu 3 MWh.

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego w dniu wejścia w życie ww. ustawy Kartę Dużej Rodziny oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie składa się na piśmie lub w postaci elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Do pobrania:

Oświadczenie PGE >>>>

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców, że Gmina Niedźwiada uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus.
W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie celem odebrania skierowania.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł na osobę w rodzinie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że mieszkańcy Gminy Niedźwiada mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.
Wniosek może złożyć osoba fizyczna:
• mieszkająca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Niedźwiada,
• wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego i nie dokonywał dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tona.

Wniosek do pobrania >>>>>